GDPR

1.Přihlášením do online Panelu Respondentů SC&C udělujete souhlas s tím, aby společnost SC&C s.r.o. (dále jen „Agentura“) zpracovávala Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje, dále osobní údaje uvedené ve Vašich odpovědích vyplňovaných v průběhu Vašeho členství v online panelu po dobu trvání Vašeho členství v online panelu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem účasti na výzkumech trhu v rámci členství v online panelu.

Vaše osobní údaje mohou být předány tazatelům Agentury, kontrolorům Agentury, klientům Agentury, kteří zadávají výzkum trhu a dalším externím společnostem (např. za účelem vyplacení odměny), kteří jsou na základě smluvního ujednání s Agenturou povinni Vaše osobní údaje zpracovávat.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné a jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro členství v online panelu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné přihlásit se do online panelu a účastnit se zajímavých výzkumů trhu.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to odhlášením se z online panelu nebo na e-mailovou adresu Agentury offline@scac.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

2.Současně berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

    1. plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vašeho členství v online panelu (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání Vašeho členství v online panelu;
    2. plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;
    3. oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v online panelu;
    4. oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

V této souvislosti jste oprávněn/a telefonicky anebo e-mailem vznést proti zpracování pro účely:

  • zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům u Agentury námitky;
  • zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

Dále jste oprávněn/a Agenturu požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování.

Všechny žádosti můžete uplatňovat e-mailem na adrese gdpr@scac.cz .

Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku Agentury www.scac.cz.

 


© SC&C 2024